3. Opći uvjeti poslovanja

Dodatne uredbe za ugovore s poduzetnicima

§ 10 Područje primjene

Opći uvjeti o poslovanju, uređeni u stavcima koji slijede, primjenjuju se na poduzetnike, pravne osobe iz javnog prava i javno-pravnu posebnu imovinu. Oni se ne primjenjuju na potrošače.

§ 11 Isporuka i prijenos rizika

U odstupanju od § 4 stavka 1 vrijede za isporuku i prijenos rizika sljedeće odredbe:
(1) Isporuka je fco tvornica.
(2) Rizik s utovarom prelazi na kupca.
(3) Ugovorena isporuka uslijeđuje na trošak i na rizik kupca. U slučaju isporuke, kupac mora osigurati mjesto za istovar s pristupom za teški kamion s prikolicom, te odgovarajuće uvjete istovara. Kupac jamči za štete koje će nastati ukoliko se ovi preduvjeti ne ispune. Kupac također jamči za štete koje će nastati, ukoliko vozilo kojim se vrši otprema nije istovareno bez odlaganja i na odgovarajući način iz razloga za koje kupac snosi odgovornost.

§ 12 Cijene

Prošireno i bez ograničenja sljedećih stavki vrijedi:
(1) Ukoliko u razdoblju između zaključenja ugovora i isporuke dođe do povećanja troškova, posebice za energiju i radnu snagu, čiji se razmjeri nisu mogli predvidjeti, i ukoliko pridržavanje ugovorene cijene nije više opravdano, stranke će iznova pregovarati o cijeni.
(2) Sve cijene podrazumijevaju se s uključenim porezom na promet koji je zakonski važeći u trenutku ispostave računa.

§ 13 Plaćanje

Dodatno uz § 5 i bez ograničenja § 321 BGB vrijedi:
Ukoliko po zaključenju ugovora postane očito da su ugrožena potraživanja prodavatelja uslijed nedostatne poslovne sposobnosti kupca (npr. sumnja u kreditnu sposobnost), prodavatelj ima pravo izvršiti daljnje isporuke samo uz plaćanje po predračunu, a sva nenaplaćena - uključujući i odgođena – potraživanja odmah naplatiti, te zahtijevati trenutno plaćanje gotovinom ili garancije, i to čak i za prihvaćene mjenice.

§ 14 Reklamacija i zahtjevi vezani uz reklamaciju

(1) Prava kupca na reklamaciju predviđaju, prema § 377 HGB, da je ovaj ispunio svoje obveze pregleda i reklamacije, te poslao pismenu pritužbu, i to najkasnije u roku od tjedan dana nakon isporuke robe.
(2) Ukoliko se ustanovi nedostatak na robi, prodavatelj ima pravo da po svom izboru odstrani nedostatak ili isporuči novu, ispravnu robu.
U slučaju ponovljene isporuke, prodavatelj je dužan platiti sve troškove nastale pri rješavanju reklamacije, posebice prijevozne, cestarske, radne i materijalne, ukoliko isti nisu uvećani isporukom na neko drugo odredišno mjesto. U slučaju ponovljene isporuke, prodavatelj snosi troškove samo do visine prodajne cijene robe.
(3) Ukoliko ponovljena isporuka ne uslijedi, kupac ima pravo po svom izboru zahtijevati odustanak ili smanjenje cijene.  
(4) Prodavatelj daje jamstvo prema zakonskim odredbama, ukoliko kupac postavlja zahtjeve za nadoknadom štete nastale namjerno ili grubim propustom, uključujući i namjeru i grubi propust prodavateljeva zastupnika ili pomoćnika pri izvršenju. Ukoliko se prodavatelj ne može teretiti za namjernu povredu ugovora, jamstvo na nadoknadu štete ograničava se na predvidljive, tipične štete.
(5) Prodavatelj daje jamstvo prema zakonskim odredbama, ukoliko je svojom krivnjom prekršio bitnu obvezu po ugovoru; u tom slučaju je jamstvo na nadoknadu štete ograničeno na predvidljive, tipične štete.
(6) Ukoliko kupac postavi zahtjev za nadoknadom štete umjesto izvršenja, jamstvo prodavatelja je također u okviru Stavka (3) ograničeno na predvidljive, tipične štete.
(7) Jamstvo zbog skrivljene povrede života, tijela i zdravlja ostaje nepromijenjeno; to vrijedi i za prisilno jamstvo prema Zakonu o jamstvu na proizvod.
(8) Ukoliko nije određeno nešto što odstupa od prethodnog, druga jamstva su isključena.
(9) Rok zastare na zahtjeve zasnovane na reklamaciji iznosi 12 mjeseci, počevši od trenutka prijenosa rizika.
(10) Rok zastare u slučaju odštete na temelju isporuke prema §§ 478, 479 BGB ostaje nepromijenjen; on iznosi pet godina, počevši od trenutka isporuke robe s nedostatkom. 

§ 15 Pridržaj prava vlasništva

U odstupanju od § 8 vrijedi:
(1) Isporučena roba ostaje u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate svih potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa, i postojećih potraživanja vezanih uz predmet kupoprodaje (roba u pridržanom vlasništvu).


(2) Kupac može izvršiti preradu, povezivanje ili miješanje robe po nalogu prodavatelja, na osnovu čega za ovoga ne proizlaze obveze. Ukoliko prodavatelj ne zahtjeva zakonsko vlasništvo ili suvlasništvo, kupac prodavatelju prenosi suvlasništvo nad tako nastalom robom u vrijednosti robe u pridržanom vlasništvu, te tu robu trgovački brižljivo pohranjuje kao robu u pridržanom vlasništvu prodavatelja.
(3) Ukoliko kupac robu u pridržanom vlasništvu proda ili ugradi na zemljište, već tim činom on ustupa prodavatelju tako nastala potraživanja u vrijednosti robe u pridržanom vlasništvu, sa svim pravima, uključujući i hipoteku s pravom prvenstva naplate. To vrijedi i u slučaju ostvarene dobiti na osnovi suvlasništva od strane kupca. Kupac ima pravo preraditi robu u pridržanom vlasništvu u urednom poslovnom postupku, te je prodati, ukoliko nije u zaostatku s plaćanjima. Kupac nema pravo na ostale vrste raspolaganja robom, a posebno ne na davanje u zalog, davanje garancija putem prijenosa imovine, ni na druga ustupanja. Međutim, prodavatelj opunomoćuje kupca za naplatu potraživanja za račun prodavatelja. Ova punomoć može biti povučena samo ukoliko kupac ne podmiruje uredno svoje obveze plaćanja. Ukoliko je kupac vlasnik zemljišta on će unaprijed izvršiti cesiju u istom obujmu kao i potraživanja nastala prodajom zemljišta ili zemljišnih prava. Cesija obuhvaća i saldo potraživanja kupca.
(4) Kupac je dužan neodložno izvijestiti prodavatelja o bilo kakvom posezanju trećih osoba u robu u pridržanom vlasništvu ili u potraživanja, te mu također dati sve podatke i dokumente nužne za sudski progon.
(5) Ukoliko kupac ne ispunjava svoje obveze prema prodavatelju, ili nastane opravdana sumnja u kupčevu kreditnu sposobnost, kupac je na prodavateljev zahtjev dužan predati robu u pridržanom vlasništvu, ne naplatiti potraživanja, te predati prodavatelju sve potrebne dokumente i podatke za naplatu potraživanja.
(6) Na zahtjev kupca, prodavatelj je dužan osloboditi odobrene garancije po svom izboru, ako njihove vrijednosti prelaze prodavateljeva potraživanja za više od deset posto.

§ 16 Nadležni sud

Ukoliko su ispunjeni preduvjeti iz § 38 ZPO, nadležni sud je, uključujući i za sporove vezane uz čekove i mjenice, u Augsburgu.