3. Splošni pogoji poslovanja

Določbe za vse pogoje

§ 1 Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh ponudb in pogodb o dobavi in storitvah prodajalke.

§ 2 Predmet pogodbe

(1) V kolikor ni pisno urejeno drugače, se stranki dogovorita, da kakovost proizvodov, ki se bodo dostavili, ustrezajo zadevnim normam DIN. Prodajalka ne prevzema garancije za podatke o kakovosti, razen, če je bila garancija izrecno dogovorjena in jo je prodajalka pisno potrdila.

(2) Opečni proizvodi so homogeno masovno blago, ki se proizvaja v naravnem procesu žganja. Modeli vseh vrst in velikosti, vzorci, slike in opisi lahko zato veljajo le približno. (3) Stranke se dogovorijo, da, v skladu s konstitucijo grobo keramičnih proizvodov, lahko prihaja pri proizvodnji, transportu in obdelavi do neznatnih poškodb (npr. običajnemu zlomu) ali barvnih odstopanj. V kolikor običajna uporabnost s tem ni bistveno okrnjena, ustreza dobavljeno blago kljub temu pogodbeni konstituciji.

§ 3 Ponudbe

(1) Ponudba je do sklenitve pogodbe spremenljiva. Cene veljajo iz tovarne.
(2) Zaposlene prodajalke niso pooblaščene, za sprejemanje dodatnih dogovorov ali dajanje ustnih zagotovil, ki presegajo vsebino pisne pogodbe.

§ 4 Dobava

(1) Dobava se vrši načeloma iz tovarne. Dostava h kupcu se izvrši le, v kolikor je bilo to dogovorjeno pisno v pogodbi in še takrat le na stroške kupca. Kupec mora v primeru dostave poskrbeti za prevoznost težkega tovornjaka s prikolico do mesta raztovarjanja in za ustrezne možnosti raztovarjanja.
(2) Zavezujoči termini dostave potrebujejo izrecen dogovor.
(3) Motnje v poslovanju prodajalne ali njenih predhodnih dobaviteljev, predvsem prekinjeno delo in izprtje ter primeri višje sile, ki temeljijo na nepredvidljivih in nezakrivljenih dogodkih, ustrezno podaljšajo čas dobave. Če vodijo te motnje v nezmožnost, potem lahko prodajalka odstopi od pogodbe, potem ko je kupca nemudoma obvestila o nezmožnosti. Že opravljene povratne storitve mora prodajalka kupcu v tem primeru nemudoma povrniti.

§ 5 Plačilo

(1) Nakupno ceno je potrebno plačati pri prejemu blaga.
(2) Pri dogovoru plačilnega cilja računi zapadejo 30 dni po datumu na računu brez odbitka. Pri plačilu v roku 8 dni nudi 3 % popust, pri postopku izknjižbe nudi 4 % popusta.
(3) Sprejem čeka ali menjava se izpolni le delno. Kupec nosi eskont, obresti in stroške.
(4) Pridržno pravico lahko kupec uveljavlja le, če temelji na istem pogodbenem razmerju.
(5) Kupec lahko kompenzira le z nespornimi, spornimi vendar zrelimi za odločanje ali pravnomočno določenimi nasprotnimi terjatvami.

§ 6 Reklamacije in prijave napak

(1) Za zahtevke zaradi napak vejajo, v kolikor v pogodbi ali teh splošni pogojih poslovanja ni določeno drugače, zakonski predpisi.
(2) Prodajalki je potrebno dati priložnost za skupno določitev danih reklamacij in za prisotnost pri odvzemih vzorcev za testiranje materiala.
(3) Prodajalka povrne škodo le pod pogoji § 7.
(4) Odškodninski zahtevki pripadajo le neposredno kupcu in jih ni možno odstopiti.

§ 7 Nadomestilo škode in odstop

(1) Prodajalka jamči za škodo le, v kolikor ta temelji na namerni ali neodgovorni kršitvi dolžnosti nje same, njenih zakonskih zastopnikov ali njenih pomočnikov.
(2) Brez te omejitve, torej tudi (enostavna) malomarna kršitev nje same, njenih zastopnikov ali njenih pomočnikov, jamči prodajalka za škodo poškodb življenja, telesa ali zdravja.
(3) Prodajalka jamči preko 1. odstavka tudi za (enostavno) malomarno kršitev bistvenih pogodbenih dolžnosti nje same,njenih zakonskih zastopnikov ali njenih pomočnikov, vendar jamstvo v tem primeru ne posega na pogodbeno netipične in nepredvidljive škode.
(4) Zraven tega jamči prodajalka tudi po predpisih zakona o jamstvu za proizvode.
(5) Odstopna pravica kupca, ki ne temelji na napaki kupljenega izdelka, je izključena, v kolikor ne temelji na kršitvi dolžnosti, za katero je prodajalka odgovorna.

§ 8 Lastninski pridržek

Dobavljeno blago ostane do prejetja vseh pogodbenih plačil, ki jih je dolžan kupec, v lastni prodajalke (pridržano blago).

§ 9 Ostalo

(1) Kraj izpolnitve je, v kolikor ni v pogodbi določeno drugače, kraj dobavne tovarne. (2) Uporablja se izključno nemško pravo ob izključitvi kupnega prava ZN (CISG).

Dodatni predpisi za pogodbe s podjetniki

§ 10 Področje uporabe

V sledečih členih določeni splošni pogoji poslovanja veljajo za podjetnike, pravne osebe javnega prava in javno pravnega posebnega premoženja. Ti za potrošnike ne veljajo.

§ 11 Dobava in prehod odgovornosti

Razlikujoč se od § 4, 1. odst. veljajo za dobavo in prehod odgovornosti sledeče določbe:
(1) Dobava se izvrši iz tovarne.
(2) Odgovornost preide z natovarjanjem na kupca.
(3) Dogovorjena dostava se izvrši na stroške in odgovornost kupca. Kupec mora v primeru dostave poskrbeti za prevoznost težkega tovornjaka s prikolico do mesta raztovarjanja in za ustrezne možnosti raztovarjanja. Kupec je odgovoren za škodo, ki nastane, če dostavno vozilo iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, ni nemudoma ali ustrezno raztovorjeno.

§ 12 Cene

Nadalje in brez omejitve zgoraj omejenih členov velja:
(1) Če med sklenitvijo pogodbe in dostavo pride do zvišanja stroškov, predvsem za energijo in osebje, katerih obseg ni bil predviden in zaradi katerega vztrajanja pri ceni ni upravičeno, se stranki o ceni ponovno pogajata.
(2) Cenam se priznava v času izdaje računa veljaven zakonski prometni davek.

§ 13 Plačilo

Dodatno k § 5 in brez omejitev § 321 civilnega zakonika velja:
Če je po zaključku pogodbe ugotovljeno, da je zahteva prodajalke zaradi pomanjkljive spodobnosti kupca (npr. dvom v kreditno sposobnost) ogrožena, potem ima prodajalka pravico, da vse nadaljnje dobave izvede le v zameno za vnaprejšnje plačilo, da vsi odprti – tudi ustavljeni – zahtevki takoj zapadejo in zahteva takojšnje gotovinsko plačilo ali položitev varščine in sicer tudi za vključene menjave.

§ 14 Reklamacije in prijave napak

(1) Pravice kupcev do jamstva za napake predpostavljajo, da ustrezno § 377 HGB (zakon o trgovini) izpolnjujejo dolžnosti pregleda kupljenega blaga in dolžnosti reklamacije in da je bila reklamacija poslana v roku enega tedna po dobavi blaga.
(2) V kolikor gre za napako kupljenega blaga, je prodajalec po svoji izbiri dolžan napravo odpraviti ali dobaviti novo blago brez napake.
V primeru izpolnitve reklamacijskega dolžnosti je kupec dolžan kriti vse prevozne, potne, delovne in materialne stroške, v kolikor se ti s tem ne povišajo, če bi bilo kupljeno blago dostavljeno na kak drug kraj. V primeru izpolnitve reklamacijske dolžnosti krije kupec potrebne stroške le do višine nakupne cene.
(3) Če izpolnitev reklamacijske dolžnosti spodleti, potem je kupec po svoji izbiri upravičen, zahtevati odstop ali znižanje.  
(4) Prodajalec jamči po zakonskih določilih, v kolikor kupec uveljavlja zahtevek za nadomestilo škode, ki je posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti, vključno z namernim dejanjem ali hudo malomarnostjo zastopnikov ali pomočnikov prodajalca. V kolikor prodajalca ne bremenijo namerne kršitve pogodbe, je jamstvo za nadomestilo škode omejena na predvidljivo, tipično nastalo škodo.
(5) Prodajalka je odgovorna po zakonskih določilih, v kolikor je po lastni krivdi kršila bistveno pogodbeno obveznost; V tem primeru je jamstvo za nadomestilo škode omejena na predvidljivo, tipično nastalo škodo.
(6) V kolikor pripada kupcu zahtevek za nadomestilo škode namesto storitve, je odgovornost prodajalke v okviru 3. odst. omejena na nadomestilo predvidljive, tipično nastale škode.
(7) Odgovornost zaradi zakrivljenih poškodb življenja, telesa ali zdravja ostane nedotaknjena; To velja tudi za brezpogojno odgovornost po zakonu o jamstvu za proizvode.
(8) V kolikor zgoraj ni določeno kako drugače, je odgovornost izključena.
(9) Zastaralni rok za reklamacijske zahtevke znaša 12 mesecev od prehoda odgovornosti.
(10) Zastaralni rok v primeru dobavnega regresa po §§ 478, 479 civilnega zakonika (BGB) ostane nedotaknjen; Ta znaša 5 let od dobave blaga z napako. 

§ 15 Lastninski pridržek

Razlikujoč se od § 8 velja:
(1) Dobavljeno blago ostane do plačila iz poslovne povezave izhajajočih terjatev in v povezavi s predmetom nakupa še nastajajočih zahtev lastnina prodajalke (lastninski pridržek).
(2) Obdelava, povezava ali pomešanje s kupcem poteka po naročilo prodajalke, brez da bila ta iz tega zavezana. V kolikor prodajalka ne dobi po zakonu lastnine ali solastnine, prenese kupec prodajalki že zdaj v vrednosti pridržanega blaga solastnino na iz tega nastalo zadevo in shrani to kot pridržano blago s trgovsko skrbnostjo za prodajalko.
(3) Če si kupec pridržano blago odsvoji ali jo vgradi na zemljišče, potem prodajalki že sedaj odstopi iz tega nastale zahteve v vrednosti pridržanega blaga z vsemi pravicami, vključno s pravico odobritve varnostne hipoteke v rangu pred ostankom. To velja tudi v primeru pridobitve solastnine s strani kupca. Kupec je upravičen, da pridržano blago obdela in prenese v pravilnem poslovnem prometu, dokler ni v zamudi. Do drugih odločb, predvsem zastavitve, varnostnega prenosa lastnine ali drugih cesij kupec ni upravičen. Toda prodajalka vendarle pooblasti kupca, da na prodajalko prepuščene zahteve, za njegov račun v lastnem imenu vzame iz prometa. Ta pooblastitev za izterjavo je lahko preklicana le, če kupec s svojimi plačilnimi obveznostmi ne zaostaja. Če je kupec lastnik zemljišča, potem zajame vnaprejšnja cesija v enakem obsegu zahteve iz odsvojitve zemljišča ali iz zemljiških pravic. Vnaprejšnja cesija sega tudi na saldo zahtevke kupca.
(4) Kupec je zadolžen, da prodajalko nemudoma seznani o vseh vrstah zasegov pridržanega blag ali prepuščenih zahtevkov s strani tretjih oseb, dati pa ji mora tudi za uveljavljanje pravic potrebne informacije in dokumente.
(5) Če kupec s svojimi obveznostmi do prodajalke zaostaja, ali če pride do utemeljenih dvomov glede njegove kreditne sposobnosti, potem mora kupec na zahtevo prodajalke izročiti pridržano blago, kot tudi razkriti odstopne zahtevke in prodajalki predati vse za izterjavo teh zahtevkov potrebne dokumente in informacije.
(6) Prodajalka je na zahtevo kupca dolžna, da priznana varovala po izbiri prodajalke sprostiti, v kolikor njihova vrednost presega njene zahtevke za več kot deset odstotkov.

§ 16 Sodna pristojnost

Sodna pristojnost, tudi za čeke in menične tožbe, je, v kolikor so izpolnjeni pogoji § 38 zakona o pravdnem postopku, Augsburg.